Legaal / Imprint

Juridische verklaring

Het bezoeken van deze website houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden en verklaringen die via deze website worden meegedeeld.
Deze website wordt aangeboden door Colgate-Palmolive Belgium N.V., Vorstlaan 165, 1160 Brussel, RPR 0402.132.108, Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Merken- en auteursrecht

De rechten op woordmerken, logo’s, beeldmerken, handelsnamen, verpakkingsontwerpen of andere intellectuele eigendom op deze website zijn eigendom van Colgate-Palmolive Company of diens verbonden vennootschappen, licentienemers of derden die aan Colgate-Palmolive een licentie hebben verstrekt. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken, logo’s, handelsnamen, verpakkingsontwerpen en andere intellectuele eigendom op de eigen website te zetten of anderszins te gebruiken, voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Colgate-Palmolive.
De informatie, beelden, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag (een gedeelte van) de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Het downloaden en bekijken van de website en het maken van prints voor eigen individueel, niet-commercieel gebruik is wel toegestaan.

Aansprakelijkheid

Colgate-Palmolive Belgium N.V. heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en actualiseren van deze website maar Colgate-Palmolive Belgium N.V. geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de weergegeven informatie op deze website. Colgate-Palmolive Belgium N.V. kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele gevolgen van de toegang tot of het gebruik van deze website, de inhoud en de volledigheid van de weergegeven informatie en de gevolgen van het gebruik van informatie op deze website. Colgate-Palmolive Belgium N.V. is tevens niet aansprakelijk indien geen toegang kan worden verkregen tot deze site. Colgate-Palmolive Belgium heeft bovendien het recht om het materiaal op deze website ten allen tijde te wijzigen en om producten in te trekken waarnaar op deze website wordt verwezen.

Colgate-Palmolive Belgium N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of werking van andere websites waarnaar door hyperlinks op deze website wordt verwezen. Hyperlinks naar deze website zijn verboden, behoudens de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Colgate-Palmolive.

Colgate-Palmolive Belgium N.V. verzamelt door de bezoeker van de website vrijwillig verstrekte informatie waardoor Colgate-Palmolive Belgium N.V. de bezoeker kan identificeren. Colgate-Palmolive Belgium N.V. gebruikt deze informatie in overeenstemming met haar privacy verklaring, die hieronder is weergegeven.

Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u vrijwillig aan Colgate-Palmolive Belgium N.V. toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn op niet-confidentiële basis en mogen door Colgate-Palmolive Belgium N.V. vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is Colgate-Palmolive Belgium N.V. daarbij toegestaan om de door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken voor elk doeleinde te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten. Alle gegevens die u stuurt naar deze website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Privacy verklaring

Het bezoeken van deze website houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden en verklaringen die hieronder worden meegedeeld.

Colgate-Palmolive Belgium N.V., met zetel te 1160 Brussel, Vorstlaan 165, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992.

Colgate-Palmolive Belgium N.V. gebruikt uw gegevens voor:

  • het toezenden van informatie [op uw verzoek] over haar produkten, diensten, speciale aanbiedingen en acties. Indien u geen interesse meer heeft, kan u ons dat hier laten weten of u kan een brief schrijven naar Colgate-Palmolive Belgium N.V., ter attentie van de Consumentendienst.
  • het uitvoeren van een actie. Als u reageert op een actie of prijsvraag, wordt uw naam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op de marketingacties te meten.

Voorts worden demografische en andere gegevens verzameld voor marktonderzoek, advertenties en promotionele doeleinden. U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

Overdracht aan derden :

Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, behalve op grond van een wettelijke verplichting.

De website kan informatie bevatten over promotie-acties die Colgate-Palmolive Belgium N.V. gezamenlijk met andere ondernemingen houdt. Worden persoonsgegevens en andere informatie in het kader van een dergelijke actie verstrekt, dan mag deze informatie met uw voorafgaande toestemming aan de deelnemende onderneming worden verstrekt, zodat deze onderneming u haar diensten en producten kan aanbieden.

Minderjarigen :

Een speciale opmerking voor ouders en voogden. Colgate-Palmolive Belgium N.V. verzoekt ouders en voogden toezicht te houden op het gebruik van internet door minderjarigen. Colgate-Palmolive Belgium N.V. vraagt minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonsgegevens te verstrekken. Minderjarigen mogen alleen samen met hun ouders of voogden van deze dienst gebruikmaken. De ouders of voogden moeten dan toestemming geven voor het verstrekken van de persoonsgegevens van de minderjarige.

Cookies :

Colgate-Palmolive Belgium N.V. maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen Colgate-Palmolive Belgium N.V. in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten. Met deze informatie is Colgate-Palmolive Belgium N.V. in staat de website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies.

Uw rechten :

De persoonsgegevens die in bestanden worden opgeslagen, worden door Colgate-Palmolive Belgium en haar partners enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van hun commerciële activiteiten en om u in staat te stellen geïnformeerd te blijven en deel te nemen aan hun verschillende acties. U aanvaardt dat uw gegevens door Colgate-Palmolive Belgium verwerkt worden voor direct marketing en promotie-doeleinden.

Conform de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, per aangetekende brief gericht aan Colgate-Palmolive Belgium N.V., ter attentie van de Consumentendienst, Vorstlaan 165, 1160 Brussel, of hier. Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen m.b.t. onze activiteiten en/of indien u eventuele vragen heeft betreffende de verwerking van uw gegevens, gelieve ons dit dan te laten weten.

De meester van het bestand is Colgate-Palmolive Belgium N.V., Vorstlaan 165, 1160 Brussel.

Wijzigingen :

Colgate-Palmolive Belgium N.V. behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring / juridische verklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Bijkomende verklaring in verband met het Palmolive Paspoort Programma

Het Palmolive Paspoort Programma geeft recht op de beschreven voordelen van het Palmolive Paspoort Programma, evenals op toekomstige voordelen die door Colgate-Palmolive Belgium ten gepaste tijde ter kennis zullen worden gebracht van de aangeslotene. Colgate-Palmolive Belgium is niet aansprakelijk in geval van overmacht of omstandigheden die zouden beletten dat één of meerdere voordelen in verband met het Palmolive Paspoort Programma zouden worden toegekend en is niet aansprakelijk voor het al dan niet toekennen van toekomstige voordelen. Colgate-Palmolive Belgium wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot producten of aanbiedingen van haar partners waarvoor enkel deze laatsten verantwoordelijk zijn. De toetreding tot het Palmolive Paspoort Programma betekent de aanvaarding van de Juridische Verklaring, de Privacy Verklaring en de onderhavige voorwaarden en bepalingen. De toetreding tot het Programma is gratis en zonder aankoopverplichting, en is geldig tot 31/12/2007. Colgate-Palmolive Belgium behoudt zich echter het recht voor om het Palmolive Paspoort Programma op elk ogenblik stop te zetten. In geval van geschil is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.

Production:
NASA 3.0
Magdeburger Str. 17
20457 Hamburg
Germany
www.nasa30.com
info@nasa30.com

 

SITEMAP  |  LEGAAL / PRIVACY  |  BEVEEL ONS AAN  |  CONTACTEER ONS